ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
10,639
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,045
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48


รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น " จำนวน 2 อัตรา",องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️???? องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️???? "รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น " จำนวน 2 อัตรา
#เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
#ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
#สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 054-783709 ต่อ 142 หรือทางเว็บไซต์ http://www.faikaewnan.go.th/

05 สิงหาคม 2563

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
30 กรกฎาคม 2563

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว" ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย
- บทความเรื่อง ท่านก็โดนเหมือนกัน
- บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
- บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
- บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า
- บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ

15 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
10 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและนั่งเวรให้คำปรึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้กำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนั่งเวรให้คำปรึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

08 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/d5ouvj

04 มิถุนายน 2563

ประกาศธรรมนูญตำบลฝายแก้ว ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
21 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ระบบการยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️ ขอประชาสัมพันธ์ ระบบการยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
#โดยให้ยื่นคำร้องได้ที่ http://kumrong.alro.go.th หรือเว็บไซต์ ส.ป.ก.น่าน

08 พฤษภาคม 2563

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีการยืมพัสดุ)   ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
28 เมษายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตท้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยการบุกรุกที่ดินของรัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ‼️ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตท้องที่รับผิดชอบ‼️
ทั้งการบุกรุกที่ดินของรัฐ การรุกล้ำถนนสาธารณะ การรุกล้ำแม่น้ำ ลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
#ว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย
#ข้อหาเข้ายึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรุกล้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1️⃣ ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้ไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5️⃣ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1️⃣0️⃣ วัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ข้อหาก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3️⃣ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน หรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

27 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ ในการส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 -12/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ‼️ขอประชาสัมพันธ์ ในการส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 -12/2563
✴️เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชน และสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตามแนวทางที่กำหนดต่อไป ❤️❤️❤️

27 เมษายน 2563

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว" ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย
- บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
- บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน
- บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
- บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว
- บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง

24 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
17 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
10 เมษายน 2563

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดยให้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
 งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
 งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เด็ดขาด
*************************************************************
เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างบุคคล 1 - 2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

08 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)