ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256520 เม.ย. 2565
2ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
3รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
4รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
5มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิ.ย. 2563
6มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ17 มิ.ย. 2563
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 มิ.ย. 2563
9มาตรการการป้องกันการรับสินบน17 มิ.ย. 2563
10คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 17 มิ.ย. 2563
11ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 17 มิ.ย. 2563
12ประกาศแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอรัปชั่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 17 มิ.ย. 2563
13ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563

1