ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
685
เดือนที่แล้ว
1,085
ปีนี้
685
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
26,857
ไอพี ของคุณ
54.91.62.236
ลำดับรายการวันที่
1การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2565
2ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส วินัยของข้าราชการ และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2564
3ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา28 เม.ย. 2564
4ประกาศเกี่ยวกับงานบุคคล28 เม.ย. 2564
5ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น23 เม.ย. 2564
6ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.256223 เม.ย. 2564
7ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.256023 เม.ย. 2564
8ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256323 เม.ย. 2564
9หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ23 เม.ย. 2564
10รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ปีงบประมาณพ.ศ.256322 เม.ย. 2564
11รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 เม.ย. 2564
12แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)21 เม.ย. 2564
13นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว21 เม.ย. 2564
14รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 มี.ค. 2564
15ตัวอย่างเครื่องแบบประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ8 ธ.ค. 2563
16รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องเต็มยศ - ครึ่งยศ3 ธ.ค. 2563
17 รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องชุดปกติขาว3 ธ.ค. 2563
18รายงานแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ 25632 ต.ค. 2563
19รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)18 มิ.ย. 2563
20รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563

12  >> >|