ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
1,066
ปีนี้
3,942
ปีที่แล้ว
16,037
ทั้งหมด
22,385
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส วินัยของข้าราชการ และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2564
2ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา28 เม.ย. 2564
3ประกาศเกี่ยวกับงานบุคคล28 เม.ย. 2564
4ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น23 เม.ย. 2564
5ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.256223 เม.ย. 2564
6ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.256023 เม.ย. 2564
7ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256323 เม.ย. 2564
8หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ23 เม.ย. 2564
9รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ปีงบประมาณพ.ศ.256322 เม.ย. 2564
10รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 เม.ย. 2564
11แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)21 เม.ย. 2564
12นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว21 เม.ย. 2564
13รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 มี.ค. 2564
14ตัวอย่างเครื่องแบบประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ8 ธ.ค. 2563
15รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องเต็มยศ - ครึ่งยศ3 ธ.ค. 2563
16 รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องชุดปกติขาว3 ธ.ค. 2563
17รายงานแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ 25632 ต.ค. 2563
18รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)18 มิ.ย. 2563
19รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
20รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบุคลากร16 มิ.ย. 2563

12  >> >|