ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,249
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
16,175
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,347
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประกอบ(บำเหน็จ , บำนาญ)18 พ.ค. 2565
2การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 เม.ย. 2565
3ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน 21 มี.ค. 2565
4รายงายผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.256418 มี.ค. 2565
5รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256417 มี.ค. 2565
6นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี 256517 ก.พ. 2565
7ประกาศ นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
8ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนครูส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
9ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
10ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
11ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
12การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2565
13ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส วินัยของข้าราชการ และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2564
14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา28 เม.ย. 2564
15ประกาศเกี่ยวกับงานบุคคล28 เม.ย. 2564
16ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น23 เม.ย. 2564
17ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.256223 เม.ย. 2564
18ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.256023 เม.ย. 2564
19ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256323 เม.ย. 2564
20หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ23 เม.ย. 2564

123  >> >|