ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
685
เดือนที่แล้ว
1,085
ปีนี้
685
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
26,857
ไอพี ของคุณ
54.91.62.236
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้งของหมู่บ้านและตำบล :

         จากประวัติตามตำนานเมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นแก่พม่าเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2246 - 2250 เมืองน่านถูกทิ้งร้างอยู่ 5 ปี จนถึงปี 2251 พม่าจึงส่งเจ้าฟ้าเมืองคอง (เป็นงิ้ว) มาเป็นเจ้าเมืองน่านเจ้าฟ้าเมืองคองได้แต่งตั้งให้นายอินทร์ (ไม่ทราบนามสกุล) คนบ้านฝายแก้วซึ่งเป็นคนเมืองน่านแต่งตั้งให้เป็นพระนาซ้ายให้เป็นผู้รวบรวมเอาคนเมืองน่านที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าออกมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองทำการบูรณะซ่อมแซมวัดวาอาราม ต่อมาพระเจ้ากรุงอังวะได้ส่งเจ้าฟ้าเมียวซาสับเปลี่ยนกับเจ้าฟ้าเมืองคอง (พม่าส่งมาปกครอง) ปีพ.ศ. 2257-2259 เจ้าฟ้าเมียวซาได้ร่วมกับพระนาซ้ายทำการบูรณะบ้านเมืองจนเป็นสุข พระนาซ้ายได้ย้ายครอบครัวจากบ้านฝายแก้วมาอยู่ที่บ้านดงช้างผ้า (บ้านท่าล้อขณะนี้) ชักชวนประชาชนทำการเกษตรปลูกผักทำสวนทำไร่ทำนา จึงเป็นสาเหตุที่เกิดหมู่บ้านช้างผ้า ต่อมาขยายหมู่บ้านลงมาสู่แม่น้ำน่านและมีการขนหินขนทรายไปบูรณะบ้านเมืองวัดสมัยก่อนใช้ล้อเกวียนในการขนหินทรายที่ท่าน้ำน่านเป็นจำนวนมากจึงตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้นที่และรวมตัวกันเรียกพื้นที่ที่พักอาศัยในแห่งนี้ว่า       "ฝายแก้ว"

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ :

           ตำบลฝายแก้วอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอภูเพียงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขต

         -ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลพงษ์อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
         -ทิศใต้ติดต่อกับตำบลม่วงตึ๊ด และตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
         -ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
         -ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำน่าน

          มีพื้นที่ 217.95 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 136,220.82 ไร่ มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้านประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 11,999 คน แยกเป็นชาย 6,151 คน หญิง 5,848 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,831 ครัวเรือน (สำนักงานทะเบียนราษฏร์อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ณ พฤษภาคม 2562)

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ :

            โครงสร้างพื้นฐานในตำบลที่เป็นศักยภาพที่ใช้ประโยชน์ในการจัดการตนเองของตำบล
ฝายแก้วคือลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลฝายแก้วมีลักษณะภูมิประเทศของตำบลฝายแก้วเป็นที่ราบลุ่มอยู่ด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน และมีหนองน้ำของกรมชลประทานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จึงทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์สภาพของดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมอยู่กันแบบเครือญาติทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

            ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

            ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนเมษายน

            ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม- กันยายน

            ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวมากในเดือนธันวาคม

 

 

จำนวนประชากร :

            ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 11,994 คน แยกเป็นชาย 6,165 คน หญิง 5,829 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรื่อน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านท่าล้อ 485 542 1,027 417
2 บ้านแสงดาว 306 341 647 374
3 บ้านฝายแก้ว 679 623 1,302 509
4 บ้านทุ่งน้อย 471 507 978 329
5 บ้านน้ำใส 231 236 467 162
6 บ้านหัวเวียงเหนือ 371 407 778 332
7 บ้านปัวชัย 369 386 755 291
8 บ้านน้ำต้วน 325 358 683 359
9 บ้านบุปผาราม 998 449 1,447 534
10 บ้านดงป่าสัก 293 304 597 170
11 บ้านห้วยคำ 141 125 266 83
12 บ้านแหด 420 427 847 259
13 บ้านคั้งถี่ 145 161 306 202
14 บ้านห้วยไฮ 202 174 376 122
15 บ้านนิคม 140 126 266 132
16 บ้านหนองเจริญ 98 110 208 73
17 บ้านแสงดาวพัฒนา 477 572 1,049 483
รวม 6,151 5,848 11,999 4,831

 

ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2563

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง

รวมจำนวน

(คน)

ข้าราชการบำนาญ

ชาย

ข้าราชการบำนาญ

หญิง

รวมจำนวน

(คน)

รวมทั้งสิ้น

(คน)

หมายเหตุ

1

ท่าล้อ 109 139 248 23 14 37 285  
2 แสงดาว 55 93 148 21

14

35   183  

3

 ฝายแก้ว  119 118   237 16   18 255   

4

 ทุ่งน้อย  95 89 184   0  2 186   

5

 น้ำใส  41 44  85

 0

 85  

6

 หัวเวียงเหนือ  29  78 107  13   7  0  107  

7

 ปัวชัย  83  86  169 4 2  175  

8

 น้ำต้วน  47  49  96  6  102  

9

 บุปผาราม  62  73 135  6  1  142  

10

 ดงป่าสัก  41  35  76  0 76   

11

 ห้วยคำ  22  20  42  0  0 42  

12

 แหด  89  87  176  3 179   

13

 คั้งถี่  30  37 67   9  2 11   78  

14

 ห้วยไฮ  32 27   59  0  59  

15

 นิคม  25  36  61  0  0  61  

16

 หนองเจริญ  23  32  55  2  57  

17

 แสงดาวพัฒนา  53  100 153   28 15   43  196  
 

รวมจำนวนทั้งสิ้น

955 1,143 2,098 133 57 170 2,268