ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,249
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
16,175
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,347
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
1
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565‼️????
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) และพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
11 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565‼️????
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
01 สิงหาคม 2565

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ‼️????พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จำนวน 4 แห่ง คือ 1.วัดฝายแก้ว 2.วัดทุ่งน้อย 3.วัดแสงดาว 4.วัดท่าล้อ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
08 กรกฎาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565‼️????
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีพ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุญาตพิจารณาข้อราชการอื่นๆ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
07 กรกฎาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼????ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ‼????
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีพ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และขออนุญาตพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
04 กรกฎาคม 2565

เรื่อง  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
18 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼????ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ‼????
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้มีกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาการอนุมัติตามญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
20 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 1 เมษายน 2565‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และสำหรับประสานแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
01 เมษายน 2565

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน  ได้มีกำหนดการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ‼️????
ได้มีกำหนดการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
29 มีนาคม 2565

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขและความต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้บริหารแจ้งนโยบายและทิศทางการบริหารงานให้ประชาชนทราบ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้บริการรับขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน

07 มีนาคม 2565

กิจกรรม Big Cleaning Day "ตามโครงการถนนเมืองน่านปราศจากขยะ",องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ‼️????
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลฝายแก้ว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day "ตามโครงการถนนเมืองน่านปราศจากขยะ" โดยเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลฝายแก้ว เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดสะอาดทั่วทั้งจังหวัดเชื่อมต่อจากเทศบาลเมืองน่าน ขยายเขตความสะอาดจากชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลฝายแก้ว ไปยังสองข้างทางถนนสายหลักหรือสายรองภายในเขตพื้นที่ตำบลฝายแก้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
24 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต",องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ‼️???? เวลา 08.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด และเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
18 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของอปท.และบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ‼️???? เวลา 08.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของอปท.และบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ‼️???? เวลา 08.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการ ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
18 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.‼️????
พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มอบหมายให้ นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ฝายแก้ว และ ผู้นำของชุมชน เข้าร่วมในการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
03 กุมภาพันธ์ 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (51 รายการ)