ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
685
เดือนที่แล้ว
1,085
ปีนี้
685
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
26,857
ไอพี ของคุณ
54.91.62.236
1
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี2564,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼????ในวันที่ 20 กันยายน 2564‼????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
21 กันยายน 2564

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มอบรถสามล้อโยกและถุงยังชีพให้ นายสายันต์ ไชยประสิทธิ์ คนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ‼ ????ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ????
นำโดย นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โดย นางไพเราะ สำโรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนางพวงแก้ว พรมมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขต 1 อำเภอภูเพียง และเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน พร้อมผู้นำชุมชนบ้านบุปผาราม มอบรถสามล้อโยกและถุงยังชีพให้ นายสายันต์ ไชยประสิทธิ์ คนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
02 กรกฎาคม 2564

บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตตำบลฝายแก้ว (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼????ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ????‼
????‍????งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ????‍???? องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตตำบลฝายแก้ว เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตตำบลฝายแก้ว
23 มิถุนายน 2564

เตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการ จัการเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
????⚔️????โดยได้คัดกรองให้พนักงานครูส่วนตำบล และผู้ดูแลเด็กทุกคน ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด - 19 รวมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้มีความปลอดภัยปราศจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
????????????เพื่อที่จะทำการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว #ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ????????????
31 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (ZERO TOLERANCE),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (ZERO TOLERANCE) ประจำปีงบประมาณ 2564  ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

08 เมษายน 2564

โครงการโตยฮีต ตามฮอย มะเก่า จาวภูเพียง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามฮีต ต๋ามฮอย มะเก่า จาวฝายแก้ว ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้สืบทอดสู่ลูกหลาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

02 เมษายน 2564

 ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) และวางแนวทางสำหรับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ‼ได้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน แก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมพัฒนา อบต.ฝายแก้ว และประชาคมท้องถิ่น สำหรับพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม และวางแนวทางสำหรับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

31 มีนาคม 2564

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564‼????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ กับ นางปั๋น ไชยวงศ์ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
15 มีนาคม 2564

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564‼????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ กลุ่มสตรีบ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
23 กุมภาพันธ์ 2564

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”
สำนักงาน ปปช. มอบเกียรติบัตร ให้ นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด และ นางสาววิไลวรรณ สุทธเขต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตร ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ มีพันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนางไพเราะ สำโรง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมแสดงความยินดีด้วย

09 ธันวาคม 2563

มอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️???? ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วม กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน มอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายและเคลื่อนไหวไม่สะดวก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
04 พฤศจิกายน 2563

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼️ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563‼️???? คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลฝายแก้วและประชาชนตำบลฝายแก้ว ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีวางพวงมาลาและพิธีวันทยหัตถ์ร้อมกันเบื้องหน้าระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

23 ตุลาคม 2563

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ‼️????
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลฝายแก้วและประชาชนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน >>>
21 ตุลาคม 2563

 มอบรถสามล้อโยกและถุงยังชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????ในวันที่ 25 กันยายน 2563‼️????
นำโดยพันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานและผู้นำชุมชน มอบรถสามล้อโยกและถุงยังชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
25 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????วันที่ 22 กันยายน 2563‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "ตำบลฝายแก้ว" เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะให้เกษตรกรในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว ให้ประชาชนมีเทคนิคในการคัดเลือกพันธุ์พืชใหม่ๆ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลฝายแก้ว รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาชีพให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ณ ศาลาเปรียญวัดฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
22 กันยายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)