ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
ลำดับรายการวันที่
1นโยบายคุุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
2การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาปฎิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 ก.ย. 2565
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 ก.ย. 2565
6เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลฝายแก้วประจำปี256526 ส.ค. 2565
7เอกสารประกอบ(บำเหน็จ , บำนาญ)18 พ.ค. 2565
8การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 เม.ย. 2565
9ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน 21 มี.ค. 2565
10รายงายผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.256418 มี.ค. 2565
11รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256417 มี.ค. 2565
12นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี 256517 ก.พ. 2565
13ประกาศ นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
14ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนครูส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
15ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
16ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
17ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
18การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2565
19ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส วินัยของข้าราชการ และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2564
20ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา28 เม.ย. 2564

1 2 3   >>  >|

{{--cookie zone--}}