ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
398
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
977
เดือนที่แล้ว
4,170
ปีนี้
38,811
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
92,044
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)29 มี.ค. 2566
2ระเบียบการอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข29 มี.ค. 2566
3ระเบียบการใช้รถยนต์29 มี.ค. 2566
4พรบ.สภาตำบล 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 6 พ.ศ.255228 มี.ค. 2566
5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 254228 มี.ค. 2566
6พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ (ฉบับ 2) พ.ศ.254928 มี.ค. 2566
7ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 256028 มี.ค. 2566
8ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ฉบับ 2) 256328 มี.ค. 2566
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.254728 มี.ค. 2566
10ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น 254728 มี.ค. 2566
11ระเบียบประชุมสภา (ฉบับที่ 3) 256528 มี.ค. 2566
12ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 พ.ศ.254828 มี.ค. 2566
13ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับ 3) 256028 มี.ค. 2566
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนา 254828 มี.ค. 2566
15ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.255928 มี.ค. 2566
16ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.256128 มี.ค. 2566
17ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. 256228 มี.ค. 2566
18ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณ 256328 มี.ค. 2566
19รายการจำแนกแผนงานและงบประมาณ28 มี.ค. 2566
20ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ 256128 มี.ค. 2566

1 2   >>  >|

{{--cookie zone--}}