ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
413
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
977
เดือนที่แล้ว
4,170
ปีนี้
38,811
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
92,044
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้งของหมู่บ้านและตำบล :

         จากประวัติตามตำนานเมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นแก่พม่าเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2246 - 2250 เมืองน่านถูกทิ้งร้างอยู่ 5 ปี จนถึงปี 2251 พม่าจึงส่งเจ้าฟ้าเมืองคอง (เป็นงิ้ว) มาเป็นเจ้าเมืองน่านเจ้าฟ้าเมืองคองได้แต่งตั้งให้นายอินทร์ (ไม่ทราบนามสกุล) คนบ้านฝายแก้วซึ่งเป็นคนเมืองน่านแต่งตั้งให้เป็นพระนาซ้ายให้เป็นผู้รวบรวมเอาคนเมืองน่านที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าออกมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองทำการบูรณะซ่อมแซมวัดวาอาราม ต่อมาพระเจ้ากรุงอังวะได้ส่งเจ้าฟ้าเมียวซาสับเปลี่ยนกับเจ้าฟ้าเมืองคอง (พม่าส่งมาปกครอง) ปีพ.ศ. 2257-2259 เจ้าฟ้าเมียวซาได้ร่วมกับพระนาซ้ายทำการบูรณะบ้านเมืองจนเป็นสุข พระนาซ้ายได้ย้ายครอบครัวจากบ้านฝายแก้วมาอยู่ที่บ้านดงช้างผ้า (บ้านท่าล้อขณะนี้) ชักชวนประชาชนทำการเกษตรปลูกผักทำสวนทำไร่ทำนา จึงเป็นสาเหตุที่เกิดหมู่บ้านช้างผ้า ต่อมาขยายหมู่บ้านลงมาสู่แม่น้ำน่านและมีการขนหินขนทรายไปบูรณะบ้านเมืองวัดสมัยก่อนใช้ล้อเกวียนในการขนหินทรายที่ท่าน้ำน่านเป็นจำนวนมากจึงตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้นที่และรวมตัวกันเรียกพื้นที่ที่พักอาศัยในแห่งนี้ว่า       "ฝายแก้ว"

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ :

           ตำบลฝายแก้วอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอภูเพียงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขต

         -ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลพงษ์อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
         -ทิศใต้ติดต่อกับตำบลม่วงตึ๊ด และตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
         -ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
         -ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำน่าน

          มีพื้นที่ 217.95 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 136,220.82 ไร่ มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้านประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 12,008 คน แยกเป็นชาย 6,053 คน หญิง 5,955 คน จำนวนครัวเรือน 5,311 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2566)

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ :

            โครงสร้างพื้นฐานในตำบลที่เป็นศักยภาพที่ใช้ประโยชน์ในการจัดการตนเองของตำบล
ฝายแก้วคือลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลฝายแก้วมีลักษณะภูมิประเทศของตำบลฝายแก้วเป็นที่ราบลุ่มอยู่ด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน และมีหนองน้ำของกรมชลประทานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จึงทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์สภาพของดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมอยู่กันแบบเครือญาติทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

            ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

            ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนเมษายน

            ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม- กันยายน

            ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวมากในเดือนธันวาคม

 

 

จำนวนประชากร :

            ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 12,008 คน แยกเป็นชาย 6,053 คน หญิง 5,955 คน (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2566)

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรื่อน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านท่าล้อ 448 535 983 448
2 บ้านแสงดาว 294 324 618 397
3 บ้านฝายแก้ว 695 667 1,362 567
4 บ้านทุ่งน้อย 492 500 992 356
5 บ้านน้ำใส 245 250 495 172
6 บ้านหัวเวียงเหนือ 342 395 737 354
7 บ้านปัวชัย 362 391 753 323
8 บ้านน้ำต้วน 360 379 739 429
9 บ้านบุปผาราม 883 474 1,357 613
10 บ้านดงป่าสัก 278 298 576 173
11 บ้านห้วยคำ 140 126 266 83
12 บ้านแหด 423 419 842 284
13 บ้านคั้งถี่ 138 166 304 208
14 บ้านห้วยไฮ 200 172 372 122
15 บ้านนิคม 141 127 268 158
16 บ้านหนองเจริญ 97 119 216 75
17 บ้านแสงดาวพัฒนา 515 613 1,128 549
รวม 6,053 5,955 12,008 5,311

 

ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง

รวมจำนวน

(คน)

ข้าราชการบำนาญ

ชาย

ข้าราชการบำนาญ

หญิง

รวมจำนวน

(คน)

รวมทั้งสิ้น

(คน)

หมายเหตุ

1

ท่าล้อ 109 133 242 23 14 37 279  
2 แสงดาว 55 97 152 21

14

35  187  

3

 ฝายแก้ว  127 140  267 16   18 285   

4

 ทุ่งน้อย  100 104 204   0  2 206   

5

 น้ำใส  41 57  98

 0

 98  

6

 หัวเวียงเหนือ  90  111 201  13   7  0  201  

7

 ปัวชัย  87  90 177 4 2 183  

8

 น้ำต้วน  60  69  129  6  135  

9

 บุปผาราม  70  97 167  6  1  174  

10

 ดงป่าสัก  41  57  98  0    98   

11

 ห้วยคำ  22  26  48  0  0   48  

12

 แหด  89  99  188  3 191  

13

 คั้งถี่  21  28 49   9  2 11   60  

14

 ห้วยไฮ  20 27   47  0  47  

15

 นิคม  32  22  54  0  0  54  

16

 หนองเจริญ  13  19  32  2  34  

17

 แสงดาวพัฒนา  67  98 165   28 15   43  208  
 

รวมจำนวนทั้งสิ้น

1044 1,274 2,318 133 57 170 2,488

 

 

{{--cookie zone--}}