ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
กู้ชีพ ฝายแก้ว เป็นบุคคลดีเด่น (Team Work) ผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตนเพื่องานการแพทย์ฉุกเฉิน
โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมโครงการ "พัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ" ในพื้นที่จังหวัดน่าน
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับดี (A) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
รางวัลผู้บริหาร อบต.ฝายแก้ว
-:- ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้กำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนั่งเวรให้คำปรึกษา 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
-:- พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 
-:- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและนั่งเวรให้คำปรึกษา 
-:- ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 
-:- ประกาศธรรมนูญตำบลฝายแก้ว ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประชาสัมพันธ์ ระบบการยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
-:- แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีการยืมพัสดุ)  
มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลฝายแก้วตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว
กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"
ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอภูเพียง
จิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 15,หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) 
-:- สัญญาจ้างขุดลอกลำห้วยขยอม บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- สัญญาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยาง (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านแสงดาวพัฒนา-บ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- สัญญาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยาง (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- สัญญาจ้างงานปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- สัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมสถานบริการสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- สัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมสถานบริการสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอก 5 โครงการ หมู่ที่ 3,9,12,15,16 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยาง หมู่ 17 - หมู่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ในพื้นที่ตําบลฝายแก้ว จำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการงก่อสร้างงานประเภทอาคารในพื้นที่ตําบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ 
-:-  ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการซ่อมตลิ่งพัง หมู่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการซ่อมตลิ่งพัง หมู่ 3  
-:- ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ตำบลฝายแก้ว 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางจ้างขุดลอกลำห้วยแหด หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางซ่อมแซมคันสระน้ำหมู่บ้าน บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยขยอม ม.15 และปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย ม.12 
-:- โครงการก่อสร้างถนน บ้านหมู่ที่ 1,2,4,5,9,11,17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่ง บ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ 6 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
แหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม
อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด
ขวดเหล้า
เครื่องจักสาน
แจกันใหญ่


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน